آرشیو تگها: "رنگها"

تاثیر رنگها ی ملایم دردکوراسیون اتاق نشیمن

رنگها آنچنان در روح و روان آدمی اثر می گذارد که موجب تغییر رفتار وی می شوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر می گردد،رنگ بخش میانی مغز را تحریک می کند و در نتیجه بر اعصاب و روان انسان اثر می گذارد .ین اثرات ضعیف چه مثبت و چه منفی در صورت تکرار ...