آرشیو تگها: "تراس"

پوشاندن دید همسایه ها از تراس آپارتمان

یکی از معضلات زندگی در آپارتمان های کوچک امروزی باز بودن تراس تنها فضای باز خانه می باشد که برای استفاده راحت و بهتر از این بخش می توانید با گیاهان آن را پوشش دهید تا همسایه ها به آن دید نداشته باشند و شما بتوانید به راحتی مورد استفاده قرار دهید . همه ما خانه را فضایی خصوصی برای خود ...