کار-دیگری-که-هرگز-نباید-انجام-دهید،-شستن-کف-چوبی-است